Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Aleksandra Lew prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą EL PRIMER PASO Szkoła Języka Hiszpańskiego Aleksandra Lew z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Saskiej 17, 35-630 Rzeszów  („Szkoła”)
 2. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się ze Szkołą poprzez pocztę email: biuro@elprimerpaso.pl oraz pod numerem telefonu : 662 770 622
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu korzystania z oferowanych przez administratora usług szkoleniowych, na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – jeżeli udzieliliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 1. Dane osobowe przechowywane są przez: okres świadczenia usług szkoleniowych, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (co do zasady - 3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas (co do zasady - 6 lat).
 2. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub warunkiem umownym. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z Państwem umowy na korzystanie z oferowanych przez Szkołę usług.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
 1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 1. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
 2. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W oparciu podane przez Państwa dane osobowe, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

OGÓLNA POLITYKA INFORMACYJNA

Ochrona danych osobowych jest jednym z zadań realizowanych przez Aleksandrę Lew prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą EL PRIMER PASO Szkoła Języka Hiszpańskiego Aleksandra Lew z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Saskiej 17, 35-630 Rzeszów  („Szkoła”). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Szkoła przetwarza moje dane osobowe?

Szkoła przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z zawartych umów, w tym m.in.: umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu świadczonych usług nauki języka obcego, zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Szkoły.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aleksandra Lew prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą EL PRIMER PASO Szkoła Języka Hiszpańskiego Aleksandra Lew. Szkoła odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się ze Szkołą za pośrednictwem poczty email pod adresem: biuro@elprimerpaso.pl oraz pod numerem telefonu : 662 770 622.

W jakim celu Szkoła przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celu:

 • prowadzenia spraw z zakresu:
  • umożliwienia uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu świadczonych usług nauki języka obcego,
  • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki,
  • kształtowania środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zadań określonych w Umowie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
  • sprawowania opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
  • wszelkich innych wniosków;
 • organizacji bezpieczeństwa osób i mienia Szkoły.

Kto jest odbiorcą moich danych?

 1. Szkoła nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Szkoła powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Szkołę?

Dane osobowe przechowywane są przez okres świadczenia usług szkoleniowych, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (co do zasady - 3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas (co do zasady - 6 lat), a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Szkołę danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Szkołę narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub warunkiem umownym. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z Państwem umowy na korzystanie z oferowanych przez Szkołę usług.

Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe, np. z zakresu prawa o oświatowego.

Skąd Szkoła ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone do Szkoły. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Szkoła ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Szkołę z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały procesowi profilowania.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW OSOBY ZAINTERESOWANEJ W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoba Zainteresowana (uczeń, rodzic, opiekun prawny lub inna osoba której dane dotyczą) jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Szkoła zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Osoba Zainteresowana może zgłosić wniosek do Szkoły w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

 1. Szkoła rozpatruje wniosek złożony przez Osobę Zainteresowaną lub osobę działającą w jej imieniu:
  • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Osoby Zainteresowanej ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator Danych poinformuje Osoby Zainteresowane listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
  • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Osoby Zainteresowanej, Administrator Danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Osoby Zainteresowane listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 2. Osoba Zainteresowana może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Osoby Zainteresowanej powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

Osoba Zainteresowana może złożyć wypełniony wniosek w siedzibie Szkoły lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@elprimerpaso.pl

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Szkołę żądania Osoby Zainteresowanej.

 1. Osoba Zainteresowana uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Szkołę.
 2. Szkoła udziela Osobie Zainteresowanej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Osoby Zainteresowanej.
 3. Szkoła nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 4. Właściwym dla Szkoły organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt pod adresem e-mail:biuro@elprimerpaso.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).